• LINE : MOCED22 Wechat : MOCED1
  • 08-5146-8066
  • moced22@gmail.com
  • Facebook:Modern C-ed
首页 - 特色课程
特色课程

C 21 播音业会话教程

发布时间:2021-05-14

课程 C21 :  播音业会话教程  หนังสือภาษาจีนสำหรับ งานประกาศเสียง   

แนะนำหลักสูตร 课程简介:

        หนังสือภาษาจีนสำหรับ “งานประกาศเสียงตามสาย” เน้นเนื้อหาประกาศที่พบเห็นตามสถานที่สำคัญๆในเมืองไทย ได้แก่ สนามบิน สถานีรถไฟ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ผู้ที่ทำงานในสถานที่เหล่านี้สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างหรือประยุกต์ใช้งานได้ไม่มากก็น้อย ส่วนผู้ที่สนใจศึกษาภาษาจีน หรือครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาที่เรียนภาษาจีน ก็สามารถได้รับประโยชน์ในเรื่องของรูปแบบประโยค คำศัพท์ และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ซึ่งภาษาที่ใช้ในงานประกาศมีศัพท์ สำนวนและรูปไวยากรณ์ที่สมารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในทักษะอาชีพอื่นๆ ได้ด้วยนอกจากนี้ได้คัดเลือกประโยคที่ใช้งานบ่อย บันทึกเสียงสำเนียงมาตรฐานจากเจ้าของภาษา เพื่อฝึกอ่านประกาศเสียงตามสาย โดยใช้สัญลักษณ์แสดงหน้าประโยคตัวอย่าง

ลิขสิทธิ์              สำนักพิมพ์ทฤษฎี
เวลาเรียน            180 ชั่วโมง
ค่าเรียน               ห้องใหย๋ที่มี 6 คนขึ้นไป 4,500 บาท/ 30 ชั่วโมง (เทอม)
ค่าเรียน               ห้องพิเศษห้องละ  18,000 บาท/ 30 ชั่วโมง (เทอม)
กลุ่มเป้าหมาย      นักประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

*******************************************************

以下是“广播业会话教程”目录:  


สารบัญ 目录                                                                                เลขหน้า 页码

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการอ่านประกาศ                                                       16
…………………………………………………………………………………………………..


คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ควรรู้เกี่ยวกับการอ่านประกาศ                          16
สารบบของงานประกาศเสียงตามสาย                                                     17
คุณลักษณะงานประกาศเสียงตามสาย                                                     18
คุณสมบัติทั่วไปของผู้อ่านประกาศเสียงตามสาย                                      19
คุณสมบัติ 10 ประการที่ผู้อ่านประกาศเสียงตามสายปฏิบัติ                         20
ขั้นตอนการเตรียมอ่านประกาศเสียงตามสาย                                            21
 
บทที่1     ประกาศของสนามบิน    机场广播    Airport’s announcements       27
………………………………………………………………………………………..
1.ประกาศประจำ                                                                                  30
       1.1 ผู้โดยสารออกจากท่าอากาศยาน                                              30
              1.ประกาศแจ้งผู้โดยสารขึ้นเครื่อง                                            30
              2.ประกาศแจ้งผู้โดยสารตรวจบัตรโดยสาร                                34
              3.ประกาศเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการเช็คอิน                                34
              4.ประกาศแจ้งเปลี่ยน GATE                                                  35
              5.ประกาศแจ้งเที่ยวบินล่าช้า                                                  36
              6.ประกาศงดเที่ยวบินขาออก                                                  38
      
1.2 ผู้โดยสารถึงท่าอากาศยาน                                                             40
              1.ประกาศแจ้งเวลาเครื่องลงจอด                                            40
              2.ประกาศแจ้งเครื่องลงจอด                                                   41
              3.ประกาศงดเที่ยวบินขาเข้า                                                   41
              4.ประกาศแจ้งเปลี่ยนท่าอากาสยานลงจอด                              43
              5.ประกาศแจ้งการรับกระเป๋าสัมภาระ                                        45
              6.ประกาศแจ้งสัมภาระเดินทางล่าช้า                                        46
              7.ประกาศตรวจสอบความถูกต้องของป้ายแสดงกระเป๋าสัมภาระ   47
              8.ประกาศกำหนดน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่อง               47
 
2.ประกาศชั่วคราว                                                                                49
       2.1 ประกาศเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม                               49
              1. ประกาศแจ้งการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร                49
              2. ประกาศงดสูบบุหรี่                                                             50
              3. ประกาศบริการป้ายต้อนรับผู้โดยสาร                                    51
              4. ประกาศแจ้งปิดโทรศัพท์มือถือบนเครื่อง                              52
 
       2.2 ประกาศแจ้งอุบัติภัยหรือเหตุขัดข้องต่างๆ                                  53
              1. ประกาศแจ้งข้อมูลตารางการบินขัดข้อง                                53
              2.ประกาศงดบริการน้ำประปา                                                  54
              3.ประกาศแจ้งไฟฟ้าดับ                                                          54
              4.ประกาศแจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง                                               55
              5.ประกาศแจ้งสถานีโทรทัศน์วงจรปิด งดแพร่ภาพ                    56
              6.ประกาศแจ้งซ้อมดับเพลิง                                                    57
              7.ประกาศแจ้งเหตุอันตรายจากอัคคีภัย                                    57
 
3.ประกาศพิเศษ                                                                                 58
       3.1 ประกาศแจ้งบริการแท็กซี่สาธารณะ                                         58
       3.2 ประกาศแจ้งการจัดพนักงานต้อนรับ  ณ ประตูทางออกห้องผู้โดยสารขาเข้า 60                                                                                                                                                      
3.3 ประกาศแจ้งเรื่องทำความสะอาด                                                     61
3.4 ประกาศแจ้งเรื่องการถ่ายทำภาพยนต์                                              61
 
4. ประกาศแจ้งกฎระเบียบต่างๆของสนามบิน                                          63
       4.1 ประเภทเสียงตามสาย                                                             63
              1. ประกาศแจ้งสิ่งของต้องสำแดง                                           63
              2.ประกาศแจ้งการละเมิดมาตรการ                                          64
              3.ประกาศแจ้งห้ามพกพาอาวุธ                                               65
              4.ประกาศเรื่องการยกป้ายรับผู้โดยสาร                                    67
       4.2 ประเภทป้ายคำเตือน                                                              68
              1. ข้อควรระวังเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระ                                    68
              2. ข้อควรระวังเกี่ยวกับรถเข็นกระเป๋าสัมภาระ                           69
              3.ข้อควรระวังเกี่ยวกับการนำเงินตราออกนอกประเทศ               69
              4.ของสำแดงที่ควรระวัง                                                         71
*ศัพท์และสำนวนที่ควรรู้                                                                      73
      
บทที่ 2     ประกาศของสถานีรถไฟ
             火车站广播    
         Announcements of train station                                          77
…………………………………………………………………………………………………..
1.ประกาศขบวนรถออกจากชานชาลา                                                     79
       1.1 ประกาศเรียกผู้โดยสารเข้าชานชาลา                                         79
       1.2 ประกาศแจ้งขบวนรถออกล่าช้า                                                 81
       1.3 ประกาศแจ้งเปลี่ยนเวลาเทียบชานชาลาและเปลี่ยนสถานีต้นทาง  83
       1.4 ประกาศแจ้งเปลี่ยนสถานีต้นทาง                                               84
 
2.ประกาศขบวนรถเข้าสู่ชานชาลา                                                          87
       2.1 ประกาศแจ้งขบวนรถเข้าสู่ชานชาลา                                          87
       2.2 ประกาศแจ้งผู้ที่มารถรับญาติให้ไปรอรับที่ชานชาลา                    88
       2.3 ประกาศแจ้งเวลาขบวนรถจอดสถานีล่าช้ากว่ากำหนด                  89
 
3.ประกาศเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม                                          92
       3.1 ประกาศเตือนความปลอดภัยขณะรถไฟเข้าเทียบชานชาลา           92
       3.2 ประกาศเตือนผู้โดยสารระวังอันตรายบนขบวนรถไฟ                     93
       3.3 ประกาศเตือนผู้โดยสารไม่ให้ซื้อของบนขบวนรถไฟ                     94
       3.4 ประกาศเตือนผู้โดยสารระวังมิจฉาชีพ                                         96
       3.5 ประกาศเตือนเรื่องการรักษาความสะอาด                                     97
       3.6 ประกาศเตือนเรื่องการดูแลทรัพย์สิน                                           98                                                   
4.ประกาศให้บริการพิเศษของสถานีรถไฟ                                                99
       4.1 ประกาศแจ้งบริการตั๋วเดือน                                                       99
       4.2 ประกาศแจ้งบริการจองตั๋วทางโทรศัพท์                                     101
       4.3 ประกาศแจ้งบริการลดอัตราค่าโดยสารแก่ผู้สูงอายุ                       102
       4.4 ประกาศแจ้งบริการรถเข็นสัมภาระ                                              103
       4.5 ประกาศแจ้งบริการตัดผมและเสริมสวยฟรี                                  104
 
* ศัพท์และสำนวนที่ควรรู้                                                                      107
 
บทที่ 3     ประกาศของโรงพยาบาล
            医院的广播
         Announcements of hospitals                                               111
…………………………………………………………………………………………………..
1. ประกาศแจ้งบุคลากรของโรงพยาบาล                                                113
       1.1 ประกาศตามผู้บริหาร / แพทย์ / เจ้าหน้าที่                                  113
              1.ประกาศตามผู้บริหาร                                                           113
              2.ประกาศตามแพทย์                                                             114
              3.ประกาศตามเจ้าหน้าที่                                                         116
       1.2 ประกาศขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ให้วางหูโทรศัพท์ให้สนิท         117
       1.3 ประกาศแจ้งการจัดบรรยาย ประชุม สัมมนาต่างๆ                        118
 
2. ประกาศแจ้งผู้ป่วย                                                                           119
       2.1 ประกาศเรียกชำระเงิน /  รับยา                                                  119
       2.2 ประกาศตามผู้ป่วย  / ญาติผู้ใหญ่                                              120
       2.3 ประกาศรับบัตรคิว                                                                   121
       2.4 ประกาศแจ้งเวลาเยี่ยมผู้ป่วย                                                    123
       2.5 ประกาศแจ้งหมดเวลาเยี่ยมไข้                                                  124                                   
3.ประกาศแจ้งอุบัติภัยหรือเหตุขัดข้องต่างๆ                                            129
       3.1 ประกาศแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง                                               129
       3.2 ประกาศแจ้งกระแสไฟฟ้าได้รับการแก้ไขแล้ว                              130
       3.3 ประกาศแจ้งคอมพิวเตอร์ขัดข้อง                                               130
       3.4 ประกาศแจ้งผลการแก้ไขระบบโทรศัพท์ขัดข้อง                          132
       3.5 ประกาศแจ้งการซ้อมป้องกันอุบัติเหตุ                                         132
 
4.ประกาศอื่นๆ                                                                                     133
       4.1 ประกาศข่าว                                                                           133
       4.2 ประกาศเตือนความปลอดภัยเรื่องทรัพย์สิน                                135
       4.3 ประกาศแจ้งข้อปฏิบัติต่อผู้ป่วย                                                 136
 
*ศัพท์และสำนวนที่ควรรู้                                                                       140
 
บทที่ 4     ประกาศของห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
            商场与百货公司的广播
   Announcements of Department Store and Mall                       145
…………………………………………………………………………………………………..
1. ประกาศเปิดและปิดห้างสรรพสินค้า                                                   147
       1.1 ประกาศเปิดห้างสรรพสินค้า                                                    147
       1.2 ประกาศแจ้งพนักงานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดห้างสรรพสินค้า  149
       1.3 ประกาศก่อนปิดห้างสรรพสินค้า                                               150
       1.4 ประกาศปิดห้างสรรพสินค้า                                                      151
 
2.ประกาศให้บริการลูกค้ากรณีต่างๆ                                                      153
       2.1 ประกาศแจ้งเรื่องการชำระเงิน                                                  153
       2.2 ประกาศเตือนลูกค้าดูรหัสสินค้า                                               154
       2.3 ประกาศแจ้งบริการชั่งน้ำหนักสินค้า                                          155
       2.4 ประกาศเตือนลูกค้าให้ระวังทรัพย์สิน                                        156
 
3. ประกาศกิจกรรมพิเศษของห้างสรรพสินค้า                                         157
       3.1 ประกาศแจ้งเรื่องโปรโมชั่นพิเศษของร้านต่างๆ                          157
       3.2  ประกาศเรื่องกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์                             164
 
4. ประกาศเรื่องอุบัติภัยหรือเหตุขัดข้องต่างๆ                                          165
       4.1 ประกาศแจ้งระบบเครื่องแคชเชียร์ขัดข้อง                                  165
       4.2 ประกาศเครื่องแคชเชียร์ขัดข้อง                                                166
       4.3 ประกาศแจ้งเครื่อง EDC ขัดข้อง                                              167
       4.4 ประกาศแจ้งผลการแก้ไขเครื่องแคชเชียร์ขัดข้อง                        168
       4.5 ประกาศขออภัยเสียงรบกวนจากสัญญาณเตือนภัย                      169
*ศัพท์และสำนวนที่ควรรู้                                                                       172
 
บทที่ 5     ประกาศของแหล่งท่องเที่ยว
         旅游业广播
      Announcements of tourism attractions                                 175
…………………………………………………………………………………………………...
1. ประกาศเปิด / ปิดสถานที่บริการ                                                        178
2. ประกาศแจ้งเวลาการแสดง                                                               182
3. ประกาศแนะนำการแสดง                                                                  186
4. ประกาศเรื่องการรักษาทรัพย์สิน                                                        188
5. ประกาศเรื่องการรักษาความปลอดภัย                                                190
6. ประกาศเรียกขึ้นรถเดินทางกลับ                                                        192
7. ประกาศบริการพิเศษ                                                                        195
8. ป้ายประกาศประเภทห้ามตักเตือน                                                      197
9. ป้ายประกาศของร้านให้บริการอาหาร                                                 206
10. ป้ายแนะนำสถานที่ให้บริการต่างๆ                                                    209
 
*ศัพท์และสำนวนที่ควรรู้                                                                       214
บทที่ 6     ประกาศทั่วไป
            常见广播
         General announcements                                                      219
…………………………………………………………………………………………………..
1. ประกาศแจ้งทรัพย์สินสูญหาย                                                           220
2. ประกาศแจ้งหาคน                                                                           222
3. ประกาศเกี่ยวกับยานพาหนะ                                                             226
       3.1 ประกาศแจ้งเลื่อนรถ                                                               226
       3.2 ประกาศงดการจอดรถชั่วคราว                                                 229
 
เกี่ยวกับผู้เขียน                                                                                   232
…………………………………………………………………………………………………..
คำขอบคุณ                                                                                        232
…………………………………………………………………………………………………..

Copyright: Modern C-ED Center 现代化汉语教育中心 ศูนย์สอนภาษาจีนแบบทันสมัย